Artista cehă Anetta Mona Chisa la expoziția DISPOZIȚII ÎN TIMP ȘI SPAȚIU

Artista cehă de origine română Anetta Mona Chisa a fost unul din participanții la Mobile Biennale 1 – Turul Olteniei în 7 zile, un proiect organizat de Club Eletroputere, și va fi prezentă la București cu ocazia expoziției „Dispoziții în spațiu și timp”, care s-a născut ca urmare a Bienalei Mobile.

DISPOZIȚII ÎN TIMP ȘI SPAȚIU

27.11.2014 – 29.03.2015
Muzeul Național de Artă Contemporană – Palatul Parlamentului, etaj 2, intrarea Calea 13 Septembrie, București

Curator: Adrian Bojenoiu

Participanţi în expoziţie: Mihai Barabancea (RO), Andreea Buțincu (RO), Anetta Mona Chisa (CZ), Jonathan Lahey Dronsfield (UK), Vlad Drăgulescu (RO), Bogdan Ghiu (RO), David Goldenberg(UK), Nicu Ilfoveanu (RO), Daniel Knorr (DE), Petru Lucaci (RO), Jonas Lozoraitis (LT), Alexandru Niculescu (RO), Adrian Notz (CH), Daniela Pălimariu (RO), Mihai Pop (RO), Delia Popa (RO), Raluca Popa (RO), Cristian Răduță (RO), Adina Mocanu (RO), Alexandra Sand (RO), Thomas Tsang (HK), Dan Vezentan (RO)

Participanţi în conferinţe: Matei Bejenaru (RO), Adrian Bojenoiu (RO), Giovanni Carmine (CH), Bogdan Ghiu (RO), David Goldenberg (UK), Justė Jonutytė (LT), Kate Sutton (US), Thomas Tsang (HK)

Design expoziție: Timo Grimberg (DE)

Program:

Joi, 27 noiembrie
20:00 Vernisaj (în cadrul evenimentului 3 + 10. MNAC. 13 ani de la înfiinţare. 10 ani în Palatul Parlamentului)
21:15 Anetta Mona Chisa (performance, etaj 2)
21:25 Andreea Buțincu (performance, etaj 2)
21:45 Jonathan Lahey Dronsfield (performance, etaj 2)
22:15 PC Harem (performance în cadrul Cannibal Disco, etaj 2)
23:00 Cannibal Disco (party cu Scoromide, etaj 4 – cafenea)

Program conferințe (Sala Auditorium, etaj 4):

Vineri, 28 noiembrie
16:00 David Goldenberg
17:00 Thoms Tsang
18:00 Kate Sutton
19:00 Matei Bejenaru

Sâmbătă, 29 noiembrie
16:00 Bogdan Ghiu
17:00 Justė Jonutytė
18:00 Adrian Bojenoiu
19:00 Giovanni Carmine

În cadrul proiectului Mobile Biennale 1 – Turul Olteniei în 7 zile – care a avut loc în perioada 28 iulie – 3 august, s-a creat un context care a scurtcircuitat presupusa logică a reprezentării artei prin anularea spațiului de expunere. Spațiul reprezentării a fost supra-extins la dimensiuni geografice (Regiunea Oltenia) cu intenția de a deconcentra privirea asupra unor obiecte, imagini sau situații prezentate, în general, sub numele de artă. Proiectul expozițional Dispoziții în Timp și Spațiu revine la forma de reprezentare de tip white cube.
În cadrul acesteia se urmărește poziționarea discursului artei în raport cu cele două coordonate universale Timp și Spațiu dar și cu propriul prezent, creând un context speculativ, pornind de la care, participanții din MB au generat lucrări de artă.
Temă curatorială, aduce în discuție mobilitatea (înțeleasă ca factor relațional complex) și solicită participanţilor în proiect să își prezinte propriul discurs atât în raport cu prezentul, ca poziție asumată, cât și în raport cu mișcarea și evoluția a ceea ce numim artă. De asemenea, un alt aspect urmărit este cum își definesc ei angajamentul prezent în sfera artei prin raportarea necondiționată la aceste doua coordonate universale Timp și Spațiu, fără de care nici un discurs nu poate fi posibil.
Aşadar, lucrarile aflate în expoziţie, deşi tratează subiecte care ating teme sociale, politice, de arhitectură sau de limbaj, ele pot fi interpretate ca dispozitive de orientare ontică sau forme de dialog şi de negociere a celor două coordonate existenţiale.
Această tematizare, privită în ansamblu, urmărește să replieze discursul artei asupra lui însuși, ca un fel de încercare de reliefare a spectrului actual.
Expoziția este însoțită de o serie de conferințe și dezbateri internaționale reunite sub numele “Fiind Artă. Materialitatea discursului Artei și extensiile ei”.

Expoziția este organizată de Muzeul Național de Artă Contemporană în parteneriat cu Club Electroputere Craiova și sprijinul Centrului Ceh București

10639637_749207375127805_681036120969962069_n

DISPOSITIONS IN TIME AND SPACE

27.11.2014 – 29.03.2015

National Museum of Contemporary Art – Palace of Parliament, 2nd floor, 13 Septembrie bd, Bucharest

Curator: Adrian Bojenoiu

Participants in the exhibition: Mihai Barabancea (RO), Andreea Buțincu (RO), Anetta Mona Chisa (CZ), Jonathan Lahey Dronsfield (UK), Vlad Drăgulescu (RO), Bogdan Ghiu (RO), David Goldenberg(UK), Nicu Ilfoveanu (RO), Daniel Knorr (DE), Petru Lucaci (RO), Jonas Lozoraitis (LT), Alexandru Niculescu (RO), Adrian Notz (CH), Daniela Pălimariu (RO), Mihai Pop (RO), Delia Popa (RO), Raluca Popa (RO), Cristian Răduță (RO), Adina Mocanu (RO), Alexandra Sand (RO), Thomas Tsang (HK), Dan Vezentan (RO)

Speakers in conferences: Matei Bejenaru (RO), Adrian Bojenoiu (RO), Giovanni Carmine (CH), Bogdan Ghiu (RO), David Goldenberg (UK), Justė Jonutytė (LT), Kate Sutton (US), Thomas Tsang (HK)

Exhibition design: Timo Grimberg (DE)

Programme:

Thursday, November 27
20:00 Opening (in the frame of 3+10 MNAC.13 years of existence 10 years in the Palace of Parliament)
21:15 Anetta Mona Chisa (performance, 2nd floor)
21:25 Andreea Buțincu (performance, 2nd floor)
21:45 Jonathan Lahey Dronsfield (performance, 2nd floor)
22:15 PC Harem (performance in the frame of Cannibal Disco, 2nd floor)
23:00 Cannibal Disco (party with Scoromide, 4th floor)

Conferences schedule (Auditorium Hall, 4th floor):

Friday, November 28
16:00 David Goldenberg
17:00 Thoms Tsang
18:00 Kate Sutton
19:00 Matei Bejenaru

Saturday, November 29
16:00 Bogdan Ghiu
17:00 Justė Jonutytė
18:00 Adrian Bojenoiu
19:00 Giovanni Carmine

The Mobile Biennale 1 – Oltenia Tour in 7 days – that took place between 28 July – 3 August created a context that short-circuited the presumed logic of art representation by the cancellation of the exhibition space. The representation space was over-extended to geographical dimensions (Oltenia Region) so as to deconcentrate the look upon some objects, images or situations generally presented as art. The exhibition project Dispositions in Time and Space reverts to the white cube representation.
The biennale aims at positioning the art discourse in relation to the two universal coordinates Time and Space but also to its own present, creating a speculative context, that was the starting point for the MB participants in the creation of works of art.
Curatorial theme, it brings up the mobility (understood as complex relational factor) and requests the participants to deliver their own discourse both in relation to the present, as a position undertaken, as well as in relation to the movement and evolution of what we call art. Also, another key aspect is how they define their current commitment to art through an unconditional relation to these two universal coordinates, Time and Space whose absence renders any discourse impossible.
Therefore, the works on display, although dealing with topics related to social, political, architectural or language themes, they can be interpreted as devices for ontological orientation or forms of dialogue and negotiation of the two existential coordinates.
The purpose of this thematic approach, seen as a whole, is to turn the art discourse onto itself, in a sort of attempt to emphasise the current range.
The exhibition is accompanied by a series of international conferences and debates gathered under the title Being Art. Materiality of Art Discourse and Its Extensions.

The exhibition is organized by the National Museum of Contemporary Art in collaboration with Club Electroputere Craiova and with the support of Czech Center Bucharest.