Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová | Future Museum

a huMan, a Lack, a Coin, a cAst. voTe it
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová
Curator: Raluca Voinea
7 iulie – 29 Septembrie 2017
Future Museum

„Credem că în lumea noastră, condusă de economii invizibile, corpul, cu prezența sa fizică și materialitatea sa imediată rămâne structura supremă care întruchipează (prin ornamentare și ritualizare) potențialul schimbării” – declară Anetta Mona Chișa & Lucia Tkáčová. Artistele au lucrat, de-a lungul colaborării lor de 17 ani, cu propriile corpuri sau cu cele ale unor performeri – corpuri care vorbeau, se confesau, marșăluiau, șopteau, urcau sau se consumau simbolic unul pe celălalt; cu corpuri văzute „ca potențiale baricade și locuri ale rezistenței”, dar și cu memorii ale corpurilor dispărute, a căror amintire face parte dintr-un proces de vindecare și, în același timp, poate contribui la modelarea viitorului.

Pentru expoziția lor solo de la Centrul Ceh București, Anetta Mona Chișa și Lucia Tkáčová prezintă o instalație care cuprinde mai multe dintre lucrările lor recente, legate de conexiunea lor cu corpul (uman sau animal) și felul în care acesta poate transforma și materializa abstracții precum finanțele, timpul sau codurile matematice.

Corpul nu mai este în acest caz evocat ca un întreg, ci prin capacitățile sale ce includ limbajul, deprinderile manuale sau tactilitatea. Ne sunt prezentate nume deconstruite în literele care le formează, recombinate sub formă de pandante prețioase, monede euro topite și reconfigurate de strângerea mâinii, oase de animale înlănțuite în structuri geometrice imposibile, un covor țesut cu modelul unor touchscreens sparte. Artistele regrupează coduri pentru a produce un alt sens al lumii, unul creat de către și pentru “corpuri nesupuse, care depășesc constrângerile impuse asupra lor de Imperiu și polițiștii săi.” (AMC/ LT)

Titlul expoziției este o anagramă a numelor artistelor, o practică recentă prin care fiecare dintre expozițiile sau proiectele lor personale primește una din cele aproximativ 11 octilioane de permutări posibile ale celor 27 de litere ce le formează numele.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová lucrează în colaborare din 2000. Expozițitii personale: i Look At a sun, i aM a caTch, a Cave ant, Rotwand, Zürich (2016); ah, souL in A coMa, aCt naive, atTack, GAK, Bremen (2015); aCtivaTe aMok, not a causaL chAin, waterside contemporary, London (2013); Clash!, Art in General, New York (2013); Either Way, We Lose, SWAC, Brussels (2012); Material Culture / Things in our Hands, Christine Koenig Gallery, Vienna (2011); 54th Venice Biennale – Pavilionul României (cu Ion Grigorescu) (2011); How to Make a Revolution, MLAC, Rome (2010); n.b.k., Berlin (2008). Participări în expoziții de grup includ: How Long Is Now?, KINDL – Centre for Contemporary Art, Berlin (2016); L’Economie de la tension, Parc Saint Leger (2016); Capitalist Melancholia, HALLE 14, Leipzig (2016); Afterimage. Rappresentazioni del conflitto, Galleria Civica, Trento (2014); Unlooped-KINO, Manifesta 10 (2014); An I for an Eye, Austrian Cultural Forum New York (2013); 3rd Moscow Biennale for Young Art (2012); The Global Contemporary, ZKM, Karlsruhe (2011); Rearview Mirror, The Power Plant, Toronto (2010); While Bodies Get Mirrored, Migros Museum, Zürich (2010); Gender Check, MuMoK, Vienna (2009); The Reach of Realism, MoCA, Miami (2009); The Making of Art, Schirn Kunsthalle, Frankfurt (2009); 6th Taipei Biennial (2008); Prague Biennale 3 (2007).

În 2017, programul/obiectivele cu care se prezintă Future Museum articulează poziţia unor artişti români care s-au născut în România şi apoi fie s-au stabilit într-o altă ţară, fie şi-au petrecut mulţi ani în străinătate. Programul a început în mai 2017 cu Ovidiu Anton, urmat de Anetta Mona Chișa & Lucia Tkáčová, care deschid sezonul de vară, iar seria se va închide în toamnă, cu expoziţia regizorului de film Andrei Ujică.

Expoziție organizată de Future Museum (Centrul Ceh Bucureşti), cu sprijinul BCR, Staropramen și Becherovka. Parteneri: tranzit.ro. Parteneri media: RFI România, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, re:art, Scena 9, Zeppelin.

a huMan, a Lack, a Coin, a cAst. voTe it
Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová
Curator: Raluca Voinea
7 Jul – 29 Sep 2017
Future Museum

“We believe that in our world, ruled by invisible economies, it is the body with its physical presence and its material urgency that stays as the ultimate structure which embodies (through its ornamentation and ritualisation) the potential of change” – declare Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová. The artists have worked, during their 17-year long collaboration, with their own or hired performers bodies – which talk, confess, march, whisper to, climb on or symbolically consume each other; with bodies seen “as potential barricades and locuses of resistance” but also with memories of disappeared bodies, whose remembrance is part of a healing process and at the same time can help shape the future.

For their solo show at the Czech Centre in Bucharest, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová present an installation comprising several of their recent works, linked by their connection to the body (human or animal) and how this can transform and materialize abstractions such as finance, time or mathematical codes.

The body is no longer evoked as a whole but through its capacities such as language, manual skill or tactility. Names deconstructed to the letters that form them and recombined as precious pendants, euro coins melted and reconfigured by the grasp of the hand, animal bones chained in geometrically impossible structures, a carpet woven with the model of a broken touchscreen. The artists reshuffle codes in order to produce a different sense of the world, one that is made of and for “disobedient bodies, which surpass the enchainment imposed on them by the Empire and its minions.” (AMC/ LT)

The title of the exhibition is an anagram of the artists’ names, in a recent practice through which each of their solo exhibition or project receives one of the 11 octillions of possible permutations from the 27 letters of their names.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová have been working in collaboration since 2000. Their solo presentations include: i Look At a sun, i aM a caTch, a Cave ant, Rotwand, Zürich (2016); ah, souL in A coMa, aCt naive, atTack, GAK, Bremen (2015); aCtivaTe aMok, not a causaL chAin, waterside contemporary, London (2013); Clash!, Art in General, New York (2013); Either Way, We Lose, SWAC, Brussels (2012); Material Culture / Things in our Hands, Christine Koenig Gallery, Vienna (2011); 54th Venice Biennale – Romanian pavilion (2011); How to Make a Revolution, MLAC, Rome (2010); n.b.k., Berlin (2008). Participations in group shows include: How Long Is Now?, KINDL – Centre for Contemporary Art, Berlin (2016); L’Economie de la tension, Parc Saint Leger (2016); Capitalist Melancholia, HALLE 14, Leipzig (2016); Afterimage. Rappresentazioni del conflitto, Galleria Civica, Trento (2014); Unlooped-KINO, Manifesta 10 (2014); An I for an Eye, Austrian Cultural Forum New York (2013); 3rd Moscow Biennale for Young Art (2012); The Global Contemporary, ZKM, Karlsruhe (2011); Rearview Mirror, The Power Plant, Toronto (2010); While Bodies Get Mirrored, Migros Museum, Zürich (2010); Gender Check, MuMoK, Vienna (2009); The Reach of Realism, MoCA, Miami (2009); The Making of Art, Schirn Kunsthalle, Frankfurt (2009); 6th Taipei Biennial (2008); Prague Biennale 3 (2007).

The Future Museum’s 2017 programme objectives are to articulate the position of Romanian artists who were born in Romania and then either settled in another country or spent many years abroad. The programme starts in May 2017 with this solo exhibition by Ovidiu Anton. Works by Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová will open the summer season and the series will close with an autumn exhibition by the film director Andrei Ujică.

This event is organised by the Future Museum (Czech Centre Bucharest), with the support of BCR, Staropramen and Becherovka. Partners: tranzit.ro. Media partners: RFI România, Radio România Cultural, Observator Cultural, Revista Arta, re:art, Scena 9, Zeppelin.