Ana Vilenica: What is the sound of housing?

14:00 Sat. 19/08→Mon. 21/08

Tranzit.ro/iasi, Str. Al. Lăpușneanu 7-9, Iasi, Romania

From middle class dreams to housing for all.
Workshop conceived and realized by Ana VILENICA and Vedan ŠURELOV
19, 20, 21 August 2017 (Saturday, Sunday and Monday)
Every day at 2 pm at tranzit.ro/ Iași on Al. Lăpușneanu St. 7-9, Iasi

For the rest of the description in English, please scroll down.

CARE ESTE SUNETUL LOCUIRII? DE LA VISELE CLASEI DE MIJLOC LA LOCUIREA PENTRU TOŢI.
Atelier conceput şi realizat de către Ana VILENICA şi Vedan ŠURELOV

19, 20, 21 august 2017 (sâmbătă, duminică şi luni)
În fiecare zi începând de la orele 14:00 la tranzit.ro/ Iași pe Str. Al. Lăpușneanu 7-9, Iasi

„Cum ascultăm?
În ce măsură ascultăm?
Către ce ascultăm?”

Ultra-Red,
“Organizing the Silence / Organizarea Liniştii:
SILENT|LISTEN and the question; TACI|ASCULTĂ şi întrebarea;
Ce ai auzit?”, 2011

Spre sfârşitul lunii august avem plăcerea de a vă invita, în cadrul proiectului “Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene” la atelierul “Care este sunetul locuirii? De la visele clasei de mijloc la locuirea pentru toţi”, atelier ce se va desfăşura pe durata a trei zile şi va fi condus de către cercetătoarea stabilită la Londra şi la Belgrad: Ana Vilenica şi de către fiul său Vedan Šurelov.

“La acest atelier vom încerca să situăm imaginaţia social şi personal, precum şi experienţa casei şi locuirii în cadrul contradicţiilor dezordonate ale aşa-zisei condiţii post-socialiste. Acest workshop va fi construit pe practica colectivă a ascultării din perspectiva colectării, analizei şi arhivării discursurilor despre sunetele “locuirii” şi ale “casei” în Iaşi. Grupul va explora propriile experienţe, fantezii, idealuri şi vise ale familiei, prietenilor sau ale cunoscuţilor. Materialele ce vor fi adunate atât înainte cât şi pe timpul atelierului (interviuri, peisaje media, sunete ambientale) vor servi drept bază pentru investigaţia de tip “ascultare radicală”, cea care ne va ajuta să aşezăm istoric aceste experienţe trăite, permiţând astfel articularea lucrurilor comune sau ale contradicţiilor care au loc. Cele mai multe cercetări empirice care s-au realizat pe sensul sau sensurile “casei” sau ale “locuirii” sunt dominate de către prejudecăţile anglo-saxone şi ale clasei de mijloc în care abordarea retrogradează contextul adânc socio-economic, politic şi cultural al casei.
Vom folosi metode de lucru şi protocoale dezvoltate de către Ultra-Red, un colectiv politic de sound art. Ultra-Red a lucrat pentru mulţi ani pentru a dezvolta potenţialul educațional şi politic al ascultării colective, în special în relaţie cu locuirea şi cu comunitatea. Această practică împărtăşită prin ascultare colectivă, dialog şi reflecţie este un mod de a învăţa că ambele pot contribui şi provoca cu fineţe relaţiile şi organizarea comunităţii. Folosind câteva dintre metodologiile Ultra-Red, vom reuşi să “ascultăm acustica unor spaţii contestate, cerinţele şi dorinţele proprii, dar şi ale altora, ecouri ale memoriilor istorice ale luptei şi activităţi de auto-organizare”. Vom putea testa şi dezvolta mai departe aceste practici în relaţie cu dicursurile observate şi discutate, sunete spaţiale şi discursive ale problemei locuirii în Iaşi.
Toţi participanţii vor fi consideraţi cercetători. Nu va există audienţă” (Ana Vilenica, august 2017)

Toate activităţile se vor desfăşura în limba engleză, în fiecare zi, între 19 şi 20 august, începând cu orele 14:00. Atelierul se va termina cu o sesiune deschisă de ascultare. �

Cei interesaţi îi pot scrie Liviei Pancu la adresa livia.pancu@tranzit.org. Vă vom putea astfel pune la dispoziţie material pentru lectură şi instrucţiuni pentru atelier.

Ana VILENICA este cercetător urban şi cultural şi activist al locuirii. În momentul de faţă este bursieră postdoctorală Marie Curie la Universitatea London South Bank şi face parte din colectivul activist şi de cercetare “Southwark Notes” din Londra.

Vedan ŠURELOV este un cercetător care crede că şi copiii trebuie să joace un rol activ în dezbateri, departe de influenţa şi filtrele adulţilor. Îi place să joace jocuri video cu prietenii şi să ia parte la conversaţii interesante. Se pregăteşte pentru a deveni designer şi ascultător radical.

STRĂLUCIREA ŞI NEFERICIREA CLASELOR DE MIJLOC EUROPENE este un proiect organizat de către tranzit.ro/ Iaşi între iunie şi noiembrie 2017.

Dintre participanţi: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM*&Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska şi Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim-Proca, Sönke Hallmann & Inga Zimprich şi Smaranda Ursuleanu.

Co-curatorii proiectului sunt: Nebojša Milikić, Livia Pancu şi Florin Bobu.
Partener: Asociaţia Oberliht, Chişinău.
Design: Andrei Timofte

Proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EN

Ana Vilenica: What is the sound of housing? From middle class dreams to housing for all
Workshop conceived and realized by Ana VILENICA and Vedan ŠURELOV

19, 20, 21 August 2017 (Saturday, Sunday and Monday)
Every day at 2 pm

tranzit.ro/ Iași
Al. Lăpușneanu St. 7-9

"How does one listen?
To what does one listen?
And towards what does one listen?"

Ultra-Red,
'Organizing the Silence:
SILENT|LISTEN and the question;
what did you hear?', 2011

By the end of August we invite you to join us for “What is the sound of housing? From middle class dreams to housing for all” three-day workshop led by London and Belgrade based researcher Ana Vilenica and her son Vedan Šurelov. This workshop is part of the six months long program: “The Glitter(y) and the Misery of the European Middle Classes”.

“In this workshop, we will make attempt to situate the social and personal imagination and the experience of home and housing in the messy contradictions of the so-called post-socialist condition. The workshops will be based on a collective practice of listening centered on collecting, analyzing and archiving speeches about sounds of “housing” and “home” in Iasi. The group will explore our own experiences, fantasies, ideals, and dreams, those of family, friends, people we know or we heard about. Materials that will be gathered before and during the workshop (interviews, media landscapes, ambient sounds), will be the basis for the investigation based on radical listening, which will help us root these lived experiences historically and enable a collective articulation of commonalities and contradictions in place.

Most of the empirical research done on meaning(s) of home and housing are still dominated by Anglo-Saxon and middle-class bias where such an approach downgrades the actual deeper socio-economic, political and cultural contexts of home.

We will use working processes and protocols developed by Ultra-Red, a political sound art collective. Ultra-Red has worked for many years on developing educational and political potentials of collective listening especially in relation to housing and community. The shared practice of collective listening, dialogue and reflection is a mode of learning that can both contribute to as well as gently challenge community organizing and relationships. Using some of the methodologies of Ultra-red will enable us to 'listen to the acoustics of contested spaces, our own and others' demands and desires, the echoes of historical memories of struggle, and our own self-organizing activities'. We can test and further develop these practices in relation to the observed and discussed speeches, spatial and discursive sounds of the housing issue in Iași.

Everyone who attends will be considered a researcher. There will be no audience.” (Ana Vilenica, August 2017)

All activities will be held in English, every day between the 19th and the 21st of August, starting with 2 pm. The workshop will finish with an open listening session. �

Those interested can write to livia.pancu@tranzit.org. We will shortly answer you and provide you with reading materials and instructions for the workshop.

Ana VILENICA is an urban and cultural researcher and a housing activist. She is currently a post-doctoral Marie Curie Research Fellow at London South Bank University and part of the Southwark Notes activist research collective in London.

Vedan ŠURELOV is a researcher who believes that children have to play an active role in important debates free of adult filters and influence. He likes playing video games with his friends and taking part in interesting conversations. He is practicing to become a designer and radical listener.

THE GLITTER(Y) AND THE MISERY OF THE EUROPEAN MIDDLE CLASSES is a project organized by tranzit.ro/ Iasi between June and November 2017.

Among Participants: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM*&Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska & Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim-Proca, Sönke Hallmann & Inga Zimprich and Smaranda Ursuleanu

Co-curators of the project are Nebojša Milikić, Livia Pancu and Florin Bobu.
Project Partner: Oberliht Association, Chişinău.
Design: Andrei Timofte

Cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.
This project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

ARTMAP

Cultural Management Academy 2018
09:00 02.07.→06.07., Bucharest

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest