Call to Process Terminus

12:00 Wed. 16/08→Tue. 29/08

Sandwich II, Combinatul Fondului Plastic, str. Baiculesti nr. 29, Bucharest, Romania

[RO]

APEL PENTRU CONTRIBUȚII – Process Terminus
un proiect de Cristian Răduță, Daniela Pălimariu, Alexandru Niculescu
în cadrul Art Encounters 2017 (Timișoara, 30.09 – 5.11)

Înainte chiar de a intra în spațiul sandwich de la Art Encounters, auzi lovituri de ciocan, sunetul unui carton rupt în bucăți, cioburi căzând pe podea. Intrând în spațiu, vezi câțiva oameni cu ochelari și mănuși de protecție, lucrând, aparent, la 3 mese solide în mijlocul încăperii. Pe peretele din spatele lor, rafturi până în tavan sunt pline de obiecte ce par a fi lucrări de artă – sculpturi, machete, desene, pânze rulate, lemn, sticlă, mulaje. Pe cele 3 mese de lucru par a fi obiecte luate de pe rafturi, care sunt acum în plin proces de distrugere intenționată și meticuloasă de către cei care "lucrează" la ele. În partea stângă – un fel de acvariu deschis colectează resturile rămase de la mesele de lucru, le suprapune și le amestecă între ele până când devin un strat omogen. Un custode te întâmpină cu întrebarea "Vrei să distrugi și tu o lucrare?"

*** sandwich deschide un APEL PENTRU CONTRIBUȚII adresat creatorilor: artiști, compozitori, muzicieni, performeri, scriitori etc. și îi invită să doneze lucrări pentru a fi distruse în instalația performativă din cadrul Art Encounters 2017 ***

În practica artistică de atelier, studio, cabinet personal, mai fără excepție, fiecare creator s-a confruntat, uneori, cu dorința sau chiar nevoia de a-și distruge din lucrări, numeroase cazuri fiind celebre. Unii autori – artiști vizuali, scriitori, compozitori, scenariști – își distrug lucrările care nu-i mai reprezintă, lucrări din tinerețe sau care pur și simplu nu le mai plac. Uneori distrugerea e totală, alteori prin actul de distrugere se realizează un nou proces de creație, iar lucrarea se transformă în materie primă pentru un alt proiect. Astfel de gesturi, deși radicale, sunt de multe ori privite ca eliberatoare.

Sandwich propune un transfer al actului de anulare totală a unei opere de la creator la public, printr-un process terminus în care acesta are ocazia de a deconstrui obiecte de artă, până la distrugerea completă a lor. Proiectul evită re-transformarea în alte lucrări, prin completarea sau îmbinarea lor, ci urmărește dispariția totală, odată pentru totdeauna. De aceea, vizitatorii participanți sunt încurajați să ajungă, prin acțiunile de distrugere aplicate obiectului ales, la cea mai redusă formă a sa.

Artiștii care acceptă să contribuie cu lucrări au ocazia de a se despărți fără regrete de etape pe care le-au depășit deja, de urmele unor încercări și experimente eșuate, de proiecte care obstrucționează realizarea unora noi. Mai mult decât atât, participanții au ocazia de a reflecta asupra efectelor supraproducției, a surplusului și suprasaturării, atât din lumea artei, cât și pe plan general.

APEL PENTRU CONTRIBUȚII adresat tuturor creatorilor: artiști, compozitori, muzicieni, performeri, scriitori, etc.
Vom colecta lucrările voastre la adresa: Sandwich, Str. Băiculești nr. 29, București (Combinatul Fondului Plastic).
TERMEN LIMITĂ: 15 septembrie 2017
CONTACT: hello@sandwichgallery.ro / 0745624526 / 0754949363

*ANGAJAMENT față de artiștii care contribuie cu lucrări:
Garantăm distrugerea completă a acestora. Nicio parte din lucrare nu va fi mutată din cameră sau refolosită sub nici o formă în alt context; materialul rezultat nu va fi folosit pentru alt proiect, ci va fi aruncat direct la gunoi, imediat după închiderea Art Encounters 2017. Autorul lucrării va trebui să semneze o declarație pe propria răspundere cum că lucrarea îi aparține, că renunță de bună voie la ea și că este de acord cu distrugerea ei completa în cadrul proiectului. Nu pot fi acceptate lucrări din colecții sau ale altor autori. Opțional, autorul poate indica felul în care poate fi distrusă lucrarea.

*CONDIȚII de distrugere pentru public:
Înscrierea (la fața locului) pentru distrugerea unei lucrări se face prin semnarea unei declarații prin care participantul vizitator își ia angajamentul că se rezumă la distrugerea unui singur obiect pe care și l-a ales de pe raft, că va folosi echipamentul de protecție și că nu va păstra pentru sine nici o parte din obiectul distrus.

sandwich valorifică potențialul ascuns al unui spațiu rezidual dintre două construcții utilitare și folosește limitele constructive ale acestuia pentru provocarea unor noi soluții. sandwich funcționează ca spațiu independent de artă, din aprilie 2016.

Str. Băiculești 29 – Combinatul Fondului Plastic, București
http://sandwichgallery.ro / hello@sandwichgallery.ro / FB/sandwich.bucharest / Insta/sandwich.gallery / T:0040.754.949.363

Bienala Art Encounters Timișoara & Arad este un eveniment artistic care reunește scena artistică națională cu invitați internaționali, în cadrul unui program amplu de expoziții de artă, dezbateri, ateliere, performance-uri și artă în spațiul public. În acest an, bienala marchează un moment în care scena artei independente din România va fi reprezentată în cadrul evenimentului prin participarea unor organizații sau spații independente cu un rol esențial în construirea modelelor de lucru relevante pentru contextul artistic local.
Curatori 2017: Ami Barak, Diana Marincu
www.artencounters.ro

[EN]

CALL FOR CONTRIBUTIONS – Process Terminus
a project by Cristian Răduță, Daniela Pălimariu, Alexandru Niculescu
as part of Art Encounters 2017 (Timișoara, 30.09 – 5.11)

Even before entering the sandwich space at Art Encounters, you hear hammer blows, cardboard torn into pieces, glass smashing on the floor. When you finally dare to go inside, you see some people with goggles and protective gloves, apparently working on three solid tables, in the middle of the room. On the wall behind them, ceiling-high shelves are bursting with random objects that could be artworks – sculptures, models, drawings, rolled canvases, wood, glass, casts. On the work tables, there are various objects that could have previously been resting on the shelves, and which are now in a full-on, deliberate and meticulous destruction process. On the left side, a sort of open aquarium collects the debris from the work tables, overlaps and mingles it until it becomes a homogenous mass. A custodian welcomes you in with the question “Would you like to destroy an artwork as well?”.

*** sandwich announces a CALL FOR CONTRIBUTIONS for creators: artists, composers, musicians, performers, writers, etc. – and invites them to contribute artworks in order to be destroyed within the performative installation at Art Encounters 2017. ***

In the studio practice in general, almost with no exception, each creator has sometimes confronted the desire or even the need to destroy some of their works, with many famous stories on this. Some authors destroy works that no longer represent them, youth works or works that they simply don't like anymore. Sometimes, the wrecking is complete, other times it becomes the beginning of a new creation process, and the destroyed work becomes raw material for a new project. While radical, these gestures are often seen as liberating.

Sandwich proposes a transfer of the complete annihilation of an artwork, from the creator to the public, through a process terminus in which the visitor has the chance to deconstruct artworks, up until their complete destruction. The project avoids recreating new works, through combining or modifying them, but aims for total disappearance, once and for all. Visitors are thus encouraged to attain, through their chosen destruction method, the smallest possible form of the chosen artwork.

The artists accepting to contribute works to the project have the chance to happily part with stages they have already surpassed, with the marks of failed try-outs and experiments, with old projects that simply obstruct new ones. What's more, both artists and visitors have the chance to reflect on the effects of overproduction, of surplus and over-saturation, not just in the art-world, but on a general scale.

CALL FOR CONTRIBUTIONS: all creators – artists, composers, musicians, performers, writers, etc.
We will collect your works at Sandwich, Str. Băiculești nr. 29, București (Combinatul Fondului Plastic).
DEADLINE: 15 September 2017
CONTACT: hello@sandwichgallery.ro / 0745624526 / 0754949363

* COMMITMENT towards contributing artists:
We guarantee the complete destruction of the artworks. No part of the artworks will be moved out of the exhibition space or be used, in any way, in another context. The resulted debris will not be used for another project, but will be disposed of as soon as Art Encounters 2017 is over. The author will sign a declaration that he/she own the right to the artwork, that he/she voluntarily renounces it and that he/she agrees with its complete destruction during the project. We cannot accept works in collections or of other authors. Optionally, the author can indicate the method in which the work is to be destroyed.

* TERMS of destruction (for the participating public):

The enrolling for participation (made on the spot) involves signing a declaration in which the participant agrees to only destroy one work that he/she freely chooses, that he/she will use the protection equipment and will not keep any parts of the destroyed object.

sandwich reclaims the hidden potential of a residual space between two utilitarian buildings and uses its own constructive limits in order to provoke new solutions. sandwich functions as an independent art space since April 2016.

Băiculești 29 St. – Combinatul Fondului Plastic, Bucharest
http://sandwichgallery.ro / hello@sandwichgallery.ro / FB/sandwich.bucharest / Insta/sandwich.gallery / T:0040.754.949.363

Art Encounters is a biennial art event that brings together the national art scene, in dialogue with international guests, within an ample program of art exhibitions, debates, workshops, performances and art in public space.
2017 Curators: Ami Barak, Diana Marincu
www.artencounters.ro

ARTMAP

Cultural Management Academy 2018
09:00 02.07.→06.07., Bucharest

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest