Jaro Varga: Missing Something and Itself Missing | Opening

19:00 Thu. 28/09

Ivan Gallery, strada doctor Dimitrie Grecescu 13, Bucharest, Romania

/// for the English version please scroll down \\\

Jaro Varga
Missing Something and Itself Missing

28 septembrie – 11 noiembrie 2017

"Missing Something and Itself Missing" este o reflecție intimă a artistului – despre pierdere, absență, gol și despre inexplicabil ca principii constitutive ale relației dintre imaginea reală și cea arhetipală a tatălui. Este o imagine a puterii, cunoașterii, a armatelor, războaielor, politicii, istoriei, legendelor, orașelor, bibliotecilor, cărților, școlilor, pădurilor și granițelor, o imagine a personajelor și obiectelor masculine care sunt menite să execute o eliberare a spiritului din materie, ca o manifestare a intelectului și rațiunii, cât și a conștiinței expansionate și a spiritualității. Soare și ploaie, simboluri ale diviziunii, penetrării și perversiunii, cuțite, sulițe, săgeți, falusuri și torțe, blănuri, păsări, aeroplane, lumină, iluminare, fețe luminate, coroane, halouri, lumină orbitoare, judecători, preoți, doctori – toate acestea apar ca o altă imagine a tatălui care trebuie să dispară ca să persevereze.

Jaro Varga (n. 1982) este un comentator despre creație și distrugere. Îi face plăcere să caute detalii subtile din ceea ce s-a pierdut și se uită sistematic după ceea ce abia se naște. Varga explorează mai mult decât un singur domeniu de studiu. Aria sa de interese include topografia geopolitică, producția și arhivarea cunoașterii, faux pas sociale și momente uitate din istorie. El ilustrează variile interconexiuni dintre obiecte, momente, situații sau locuri pe care le găsește sau le caută conștient, lucrând atât cu forma, cât și cu conținutul lor.

Jaro Varga este un artist vizual și curator slovac stabilit în Praga. Este absolvent de studii masterale și de doctorat la Academia de Arte Plastice și Design din Bratislava si a participat de asemenea în schimburi universitare la Academia de Arte Plastice din Viena, Academia de Arte Plastice din Wroclaw și la Universitatea Slippery Rock Pennsylvania, SUA. A participat în expoziții personale și de grup pe plan local și internațional, precum Where do we go from here? la Secession Viena (2010), Public Folklore la Grazer Kunstverein în Graz (2011), Delete la Slovak National Gallery în Bratislava (2012), Vulnerable Failures la National Museum of Modern and Contemporary Art în Seoul (2013), City Diary la Triangle Arts Association în New York (2013), Dysraphic City la Kunstraum Kreuzberg/Bethanien în Berlin (2013), When Artists Speak Truth la The 8th Floor Gallery în New York (2016), Prague Biennale 6 (2013), Bienala București 7 (2016), In Someone’s Else Dream la SODA Gallery în Bratislava (2017) și multe altele.
Varga a fost artist în rezidență la Museums Quartier 21 (Viena), Futura (Prague), Heppen Transfer (Varșovia), AIR Krems, Center for Art and Architecture ZK/U (Berlin), Triangle Arts Association (New York), National Museum of Modern and Contemporary Art (Seoul), printre altele. În 2008 și 2010 a fost finalist Young Visual Artist Award, în 2015 laureat al Tatrabanka Award for Art, iar în 2017 câștigător al NOVUM Foundation Prize for contemporary art.

Expoziție susținută de Slovak Arts Council și de Centrul Ceh București.

………………………………………………………………………………………………

28 September – 11 November 2017

"Missing Something and Itself Missing" is a subjective and intimate insight by the author – at loss, at absence, gap and the unexplained as constituent principles of the relationship of the real versus the archetypal image of the father. It is an image of power, knowledge, armies, wars, politics, history, legends, cities, libraries, books, schools, forests and borders, it is an image of masculine characters and objects which are to execute a liberation of spirit from matter, as a manifestation of intellect and rationality, as well as expanded consciousness and spirituality. Sun and rain, symbols of division, penetration and pervasion, knives, spears, arrows, phalluses and torches, furs, birds, aeroplanes, light, illumination, lit-up faces, crowns, halos, blinding light, judges, priests, doctors – all this appears as another image of the father which must disappear so it can persevere.

Jaro Varga (b. 1982) is a commentator on creation and destruction. He enjoys seeking out subtle details of what is lost, and systematically looks after what is just being born. Varga explores more than just one field of study. His range of interest encompasses geopolitical topography, the production and archiving of knowledge, social faux pas, and forgotten moments in history. He illustrates the various interconnections between the objects, moments, situations, or places that he finds or consciously seeks out by working with both their form and content.

Jaro Varga is a Slovak visual artist and curator based in Prague. He earned a master’s degree and doctorate from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, and also participated in student exchanges at the Academy of Fine Arts in Vienna, the Academy of Fine Arts in Wroclaw and Slippery Rock University of Pennsylvania in the USA. He has exhibited in solo and group exhibitions at home and abroad, including Where do we go from here? at the Vienna Secession (2010), Public Folklore at the Grazer Kunstverein in Graz (2011), Delete at the Slovak National Gallery in Bratislava (2012), Vulnerable Failures at the National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul (2013), City Diary at the Triangle Arts Association in New York (2013), Dysraphic City at Kunstraum Kreuzberg/Bethanien in Berlin (2013), When Artists Speak Truth at The 8th Floor Gallery in New York (2016), Prague Biennale 6 (2013), Bucharest Biennale 7 (2016), In Someone’s Else Dream at SODA Gallery in Bratislava (2017) and many others.

As an artist in residence, Varga has worked at Museums Quartier 21 (Vienna), Futura (Prague), Heppen Transfer (Warsaw), AIR Krems, Center for Art and Architecture ZK/U (Berlin), Triangle Arts Association (New York), and the National Museum of Modern and Contemporary Art (Seoul), among others. In 2008 and 2010, he was a finalist for the Young Visual Artist Award, in 2015 winner of Tatrabanka Award for Art, in 2017 winner of NOVUM Foundation Prize for contemporary art.

Exhibition supported by the Slovak Arts Council and by the Czech Centre in Bucharest.

www.ivangallery.com

ARTMAP

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest