Irina Cărăbaș – Lansare de carte | Book Launch

18:00 Wed. /

Salonul de proiecte, Tipografia Universul, Corp B, Strada Actor Ion Brezoianu 23-25, etajul 1, Bucharest, Romania

(please scroll down for English version)

Lansare de carte
Miercuri, 14 februarie 2018, ora 18.00

Irina Cărăbaș
„Realismul socialist cu fața spre trecut. Instituții și artiști în România 1944-1953”
Cluj-Napoca, Idea Design&Print, 2017
301 p.
ISBN 978-606-8265-50-6

Invitați: Anca Oroveanu (Universitatea Națională de Artă/Colegiul Noua Europă), Lucia Dragomir (Universitatea București)

Spre deosebire de majoritatea narațiunilor despre arta postbelică în Europa de est, cartea de față își propune să discute realismul socialist din România nu ca fenomen de ruptură, ci să-i traseze posibilele legături și continuități cu epoca anterioară (în particular cu segmentul ei interbelic) și să-l situeze și să-l definească drept fenomen al modernității. Intervalul cronologic studiat permite prezentarea nuanțată a transformărilor câmpului artistic local de la pluralitatea anilor 1944-1948 până la uniformizarea lui din anii următori. Ideea unei forme locale de realism socialist rezultă, pe de-o parte, din studiul noilor instituții artistice înființate sau transformate de regimul comunist (Sindicatul artelor frumoase/UAP, Institutele de arte plastice, sistemul de expoziții, Muzeul de artă al RPR) și, pe de alta, din câteva studii de caz în care sunt discutate carierele unor artiști, neașteptați în acest context, precum Alexandru Ciucurencu sau, controversați, precum M. H. Maxy. Ambele direcții – instituții și oameni – urmăresc cu atenție felul în care trecutul interbelic și prestigiul lui este incorporat în realități aparent noi. Interesul cărții constă în tipul de probleme pe care le pune cu privire la arta în timpul regimului comunist din România, prea puțin și prea succint atinse până acum, dar și în cercetarea, conectarea și interpretarea unor multiple surse de arhive inedite atât textuale cât și de imagine.

Irina Cărăbaş este istoric de artă și predă la Departamentul de Istoria şi Teoria Artei al Universităţii Naționale de Artă din Bucureşti. Interesele ei pentru modernitatea din România au evoluat în diverse configurații în texte, proiecte de cercetare și cursuri cuprinzând probleme și domenii ca: relația dintre artă și politică, realismul socialist, avangarda istorică, arte decorative/design, cultura vizuală a socialismului. În ultimii ani a avut mai multe granturi de cercetare și predare din partea Fundației Erste, Getty-Colegiul Noua Europă, Academiei Române, Zentralinstitut für Kunstgeschichte München. Între studiile publicate despre avangarda românească, constructivism, reviste de avangardă, arte decorative și realism socialist se numără: „(DIS)CONTINUITĂȚI. Fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului 20”, (împreună cu Carmen Popescu și Ruxandra Demetrescu, București, 2010); „Literary Representations of Brancusi’s Studio” („Revue Roumaine d’Histoire de l’Art”, 2012); „To Germany and Back Again. The Romanian Avant-Garde and its Forrunners” (Centropa, sept. 2012); „Jules Perahim ilustrator. Grafică şi angajament politic în anii 1950” (Caietele avangardei, 3, 2014); „November 1948: a Written Test on Socialist Realism”, („DICE”, 12/1, 2015); „Avangarda românească în viața de dincolo – M. H. Maxy pictor comunist” („Arta în România între anii 1945 – 2000. O analiză din perspectiva prezentului”, București, New Europe College-UNArte-MNAC, 2016). A co-editat numărul special dedicat futurismului din „Studii şi cercetări de istoria artei” (2009) precum și cărțile „Di suo’ maniera e di suo’ aria. Eseuri în onoarea Ancăi Oroveanu” (București, 2012) și „After Brancusi” (București, 2014).

Proiect editorial co-finanțat de AFCN

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Sponsor: Corcova

_______________________________________________________________

Book Launch
Wednesday, 14 February 2018, 18.00

Irina Cărăbaș
„Realismul socialist cu fața spre trecut. Instituții și artiști în România 1944-1953”
Cluj-Napoca, Idea Design&Print, 2017
301 p.
ISBN 978-606-8265-50-6

Invited speakers: Anca Oroveanu (National University of Arts/New Europe College), Lucia Dragomir (University of Bucharest)

Unlike most narratives about post-war art in Eastern Europe, the present book does not set out to discuss socialist realism in Romania as a phenomenon that brought about a rupture, but rather to trace its potential links and continuities with the previous period (the inter-war period in particular) and to situate and define it as a phenomenon of modernity. The chronological interval under study allows a nuanced presentation of the transformations undergone by the local art scene, from the pluralism of 1944-1948 to the uniformity of the years thereafter. The idea that there was a local form of socialist realism results, on the one hand, from the study of the arts institutions set up or transformed by the communist regime (the Union of Fine Arts, the Institutes of Plastic Arts, the exhibitions system, the Art Museum of the Romanian People’s Republic), and, on the other hand, from a number of case studies, in which are discussed the careers of artists one would hardly expect to find in this context, such as Alexandru Ciucurencu, and controversial artists such as M. H. Maxy. Both directions—institutions and people—are attentive to the way in which the inter-war past and its prestige are incorporated into seemingly new realities. The interest of the book resides in the type of questions it asks about art under the communist regime in Romania, questions hitherto answered all too summarily, as well as in the research, linkage and interpretation of multiple unpublished archive sources, both textual and visual.

Irina Cărăbaș is an art historian, who teaches in the Department of Art History and Theory in the National University of Art, Bucharest. Her interests in Romanian modernity have evolved in various texts, research projects and courses and cover areas that include the relationship between art and politics; socialist realism; the historical avant-garde; decorative arts and design; and the visual culture of the communist period. In recent years, she has been awarded a number of research and teaching grants by the Erste Foundation, the New Europe/Getty College, the Romanian Academy, and the Munich Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Her studies on the Romanian avant-garde, constructivism, avant-garde magazines, the decorative arts, and socialist realism include the following: „(DIS)CONTINUITĂȚI. Fragmente de modernitate românească în prima jumătate a secolului 20”, (together with Carmen Popescu and Ruxandra Demetrescu, București, 2010); „Literary Representations of Brancusi’s Studio” („Revue Roumaine d’Histoire de l’Art”, 2012); „To Germany and Back Again. The Romanian Avant-Garde and its Forrunners” („Centropa”, sept. 2012); „Jules Perahim ilustrator. Grafică şi angajament politic în anii 1950” (Caietele avangardei, 3, 2014); „November 1948: a Written Test on Socialist Realism”, („DICE”, 12/1, 2015); „Avangarda românească în viața de dincolo – M. H. Maxy pictor comunist” („Arta în România între anii 1945 – 2000. O analiză din perspectiva prezentului, București”, New Europe College-UNArte-MNAC, 2016). A co-editat numărul special dedicat futurismului din „Studii şi cercetări de istoria artei” (2009) precum și cărțile „Di suo’ maniera e di suo’ aria. Eseuri în onoarea Ancăi Oroveanu” (București, 2012) și „After Brancusi” (București, 2014).

Editorial project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund, Romania.
This project does not necessarily reflect the position of the Administration of the National Cultural Fund. The Administration of the National Cultural Fund is not responsible for the content of this project or the ways in which the results of this project might be used. These are solely the responsibility of the beneficiary of the funding.
Sponsor: Corcova

ARTMAP

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest