Edu-Art: întîlnire cu Alexandra Goloborodko (în limba rusă)

16:00 Wed. /

BUNKER Facultatea Arte Plastice / AMTAP blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău,

scroll down for RU and EN

– RO –
Curatorierea auto-organizată în țările post-comuniste. Proiectul cultural Butterbrot – Berlin.

Cum este posibil să fii curator în țări precum Rusia sau Moldova, nefăcînd parte dintr-o structură statală sau comercială? Împreună cu Alexandra Goloborodko, curator independent și mediator cultural în Moscova și Berlin, vom explora diferite strategii de curatoriere independentă și activitate culturală auto-organizată.

În condițiile unui sistem de artă instituțional nedezvoltat și a unei infrastructuri insuficiente pentru dezvoltarea artei contemporane, asociațiile curatoriale și artistice independente devin o alternativă structurilor de stat și comerciale. Care poate fi calea profesională a curatorului în afara sistemului artistic ermetic instituțional? Cum se regăsește acesta în domeniul activităților care se învecinează cu educația, munca socială și activismul? În cadrul prezentării, Alexandra Goloborodko va vorbi despre practica sa de curator independent la Berlin și va prezenta proiectul său Butterbrot, menit să susțină dialogul cultural dintre Rusia și Germania și să stabilească legături profesionale între artiștii care trăiesc în Europa de Est.

Această întîlnire face parte din programul Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional. Edu-Art este un proiect organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

– RU –
Самоорганизованное кураторство в посткоммунистических странах. Культурный проект Butterbrot – Берлин.

Как можно быть куратором в таких странах, как Россия или Молдова, и не быть частью государственной или коммерческой структуры? Вместе с Александрой Голобородько – независимый куратор и культурный посредник в Москве и Берлине, мы рассмотрим различные стратегии независимого кураторства и самоорганизованной культурной деятельности.

В условиях неразвитой институциональной арт-системы и недостаточной инфраструктуры для развития современного искусства, независимые кураторские и художественные объединения становятся альтернативой государственным и коммерческим структурам. Каковым может быть профессиональный путь куратора за пределами герметичной институциональной системы искусства? Каким образом он / она оказывается в области деятельности, граничащей с образованием, социальной работой или активизмом? В рамках презентации, Александра Голобородько расскажет о своей практике независимого куратора в Берлине и представит свой проект Butterbrot, направленный на поддержку культурного диалога между Россией и Германией и установление профессиональных связей между деятелями искусства, живущими в странах Восточной Европы.

Эта встреча является частью программы Edu-Art – неформальное художественное образование для поколения социально вовлеченной и профессионально интегрированной молодежи. Edu-Art это проект, организованный Ассоциацией Оберлихт в сотрудничестве с Академией Музыки, Театра и Изобразительных искусств, факультет Изобразительных искусств, при поддержке Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова. Целью этой программы является внедрение новых образовательных модулей в область художественного образования в Молдове и ознакомление общественности с новыми тенденциями в искусстве в Молдове и регионе.

– EN –
Self-organized curating in post-communist countries. Cultural project Butterbrot – Berlin.

How is it possible to be a curator in such countries as Russia or Moldova, not being part of a state or commercial institutional structure? Together with Alexandra Goloborodko – independent curator and cultural mediator in Moscow and Berlin, we will explore different strategies of independent curating and self-organized cultural work.

In conditions of undeveloped institutional art system and insufficient infrastructure for the development of contemporary art, independent curatorial and artistic associations become an alternative to state and commercial structures. What can be the professional path of a curator outside the hermetic institutional art system? How does he / she find himself in the field of activities bordering on education, social work or activism? As part of the presentation, Alexandra Goloborodko will talk about her practice of independent curator in Berlin and will present her project Butterbrot, aimed at supporting the cultural dialogue between Russia and Germany and establishing professional links between artists living in Eastern Europe.

This meeting is part of the Edu-Art program – non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation. Edu-Art is a project organized by Oberliht Association in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The program aims to introduce new educational modules in the Moldovan artistic education curricula and to familiarize the public with new trends in art in Moldova and the region.

ARTMAP

You can still attend