Book launch ‘From Fake Mountain to Faith (Hungarian Trilogy)

19:00 Tue. /

tranzit.ro/cluj, Samuel Brassai 5, Cluj-Napoca, Romania

(for English and Hungarian please scroll down)

Lansare de carte ‘From Fake Mountain to Faith (Hungarian Trilogy)’ de Szabolcs KissPál

27.03.2018 ora 19:00
adresa: Str. Brassai Sámuel nr. 5, Cluj

Într-o Europă scindată și polarizată în care valorile progresiste trec printr-un proces de devalorizare constantă și în care politicile identitare și de excluziune sunt promovate și legitimate sub pretextul datoriei față de interesul național și față de originea sa mitologică (de fapt, pragmatică), reapariția discursurilor naționaliste, etniciste și șoviniste nu mai e demult o surpriză.
“Chiar dacă Tratatul de la Trianon este tematizat și dezbătut mai ales în Ungaria, dezbaterea publică actuală pe marginea sa, accentuată de retorica politică oficială maghiară, dezvăluie o tendință globală crescândă spre un nou naționalism, tendință ce se manifestă în întreaga lume începând cu anul 2010. Acesta e chiar anul în care partidul naționalist conservator al lui Victor Orbán a venit la putere. Apariția acelorași forțe ideologice a avut loc la nivel global din Rusia până în SUA, din Turcia până în Regatul Unit post-Brexit. Toate aceste tipare ideologice se bazează pe un concept de unitate câștigată cu prețul excluderii, ceea ce conduce treptat la o “revoluție conservatoare” și, în cele din urmă, la o nouă „internațională fascistă”” . Extras din conversația dintre Szabolcs Kisspál și Edit András – On buildings: Budapesta, Ungaria

Volumul, coordonat de Edit Molnár și Zoltán Kékesi și publicat de Revolver Press și Edith-Russ-Haus für Media Art, Oldenburg în colaborare cu tranzit.ro/Cluj va fi lansat în prezența artistului Szabolcs KissPál în cadrul unei dezbateri pe tema identităților și mitologiilor naționaliste și etniciste așa cum se reflectă ele în politicile orbanismului din Ungaria și, în general, în reapariția naționalismului pe scena politică actuală.

Invitați:
Parászka Boróka – journalist, editor, reporter cercetător
Dana Domsodi – filosof
Florin Poenaru – anthropologist, co-editor of CriticAtac
Attila Szigeti – filosof, professor adjunct al UBB

Szabolcs KissPál (1967) s-a născut în Tg.Mureș, trăiește la Budapesta din 1993. În centrul activității sale artistice stă intersecțiunea dintre artele vizuale, mediile noi și problemele sociale. Lucrările lui au fost prezentate în numeroase expoziții internaționale (Bienala de la Veneția, ISCP – New York, Stedelijk Museum – Amsterdam, Bienala de Media – Seoul, etc.).
In ultimii ani a fondat și s-a implicat în mai multe grupuri activiste din Ungaria (Szabad Művészek, Eleven Emlékmű, Harmadik Szektor). A predat la universități din Ungaria, Romania, Slovacia, Germania. În prezent este profesor asociat la Academia Arte Plastice din Ungaria, Departamentul Intermedia.

Parászka Boróka este jurnalist, editor la Radio Târgu Mureș. Reporter din zone de conflicte, fondator și colaborator al rubricii “crisis zones” la revista 168 óra, Budapest. Expert în conflicte etnice, drepturile omului și drepturile femeilor. A făcut reportaje, cercetări, analize în Turcia, Grecia, Georgia, Ungaria și România.

Dana Domsodi este doctor în Filozofie, în prezent bursier ‘Spiru Haret’ la NEC București. Este lector asociat la Facultatea de Sociologie din Cluj-Napoca și colaborator la revista Vatra și platforma CriticAtac.

Florin Poenaru este antropolog și co-editor al sitului CriticAtac. Lucrează pe probleme legate de clasă, teorii ale istoriei și postcomunism. Cea mai recentă publicație: Locuri comune: clasă, anticomunism, stânga (Tact, 2017)

Attila Szigeti este filosof, lector al Institutului Filosofic Maghiar al UBB. Cercetează teoria critică contemporană, fenomenologia și filosofia franceză. Redactor al revistei “Kellék” și al portalului de critică literară și socială ” a szem”.

mai multe informații:
attila.tordai@tranzit.org
mobile:(+4) 0745182672
birou: (+4) 0364148968

Partenerul principal al tranzit.ro este Fundația ERSTE
————————————————————–
(Eng)
Launch of the publication ‘From Fake Mountain to Faith (Hungarian Trilogy)’ by artist Szabolcs KissPál

27.03.2018 7 pm
adresa: Str. Brassai Sámuel nr. 5, Cluj

In a fragmented and polarized Europe, in which the progressive ideas are in the process of constant devaluation, and the politics of exclusion are framed and legitimized as the duty of devotion towards national interest and its mythical (in fact pragmatic) calling, the reappearance of nationalist, ethnicist and chauvinist discourses is no longer a matter of taboo.
“Even though the Treaty of Trianon is specific to Hungary, its timely discussion within society, evidenced by the official Hungarian political rhetoric, reveals an increasing global trend of a new nationalism emerging worldwide since 2010. This was the exact year the nationalist conservative party led by Victor Orbán came into power. The emergence of the same forces occurred globally from Russia to the US, from Turkey to post Brexit Britain. All these ideological patterns rely on the concept of unity at a price of exclusion, which converges eventually in a “conservative revolution”, and ultimately leads toward a new “fascist internationale”. Excerpt from Szabolcs Kisspál in conversation with Edit András – On Building Nations: Budapest, Hungary

The book, coordinated by Edit Molnár and Zoltán Kékesi and published by Revolver Press and Edith- Russ-Haus for Media Art, Oldenburg in collaboration with tranzit.ro/Cluj, will be presented by Szabolcs KissPál. Its launching will be followed by a public discussion on the topic of constructed identities, ethnicism, orbanism, and the recent developments of state policies from East and Central Europe.

Special guests:
Parászka Boróka – journalist, editor, researcher
Dana Domsodi – philosopher
Florin Poenaru – anthropologist, co-editor of CriticAtac
Attila Szigeti – philosopher, lecturer at UBB, editor of “Kellék” and “a szem”

Szabolcs KissPál’s main field of interest is the intersection of new media, visual arts and social issues.
Since 2012 has been actively involved in various activist projects including museum occupations and civil disobedience actions. He has been teaching at various universities in Romania, Slovakia, Germany, currently working as associated professor at the Hungarian University of Fine Arts, Budapest (Intermedia Dpt).

Parászka Boróka is a journalist, editor at Radio Târgu Mureș. Reporter from Conflict Areas, founder and collaborator of the “crisis zones” section at magazine 168 óra, Budapest. Expert on ethnic conflicts, human rights and women’s rights. He has made reports, researches, analyzes in Turkey, Greece, Georgia, Hungary and Romania.

Dana Domsodi holds a PhD in philosophy and is currently a “Spiru Haret” fellow at NEC Bucharest. She is also an associate lecturer at the Faculty of Sociology and collaborator of Vatra magazine and CriticAtac portal.

Florin Poenaru is an anthropologist and co-editor of CriticAtac. He works on issues related to class, theories of history and post-communism. The most recent publication: Locuri commune: clasă, anticomunism, stânga (Tact, 2017)

Attila Szigeti is a philosopher, lecturer at the Department of the Hungarian Philosophical Institute at BBT University. He is researching and publishing contemporary critical theory, phenomenology and French philosophy. He is editor of Kellék magazine and the portal a szem.

more info:
attila.tordai@tranzit.org
mobile:(+4) 0745182672
office: (+4) 0364148968
www.tranzit.org
http://ro.tranzit.org/en

The main partner of tranzit.ro is ERSTE Foundation
——————————————————–
(Hu)
KissPál Szabolcs – A MŰHEGYEKTŐL A POLITIKAI VALLÁSIG (MAGYAR TRILÓGIA) című kiadványának bemutatója

27. 03.2018, 19 óra
Helyszín: tranzit.ro/Cluj
Brassai Sámuel utca 5. szám, Kolozsvár

A megosztott, megrekedt és mindinkább polarizálódó Európában a haladó eszmék folyamatos leépítése zajlik. Az idegengyűlöletet és kizáró politizálást a nemzeti érdekek mítoszával és annak hívószavaival próbálják meg újra legitimálni, az nacionalista, etnicista és soviniszta diskurzusok Európa szerte új erőre kapnak.
“Szeretném kiemelni, hogy bár a Trianoni Békeszerződés sajátosan magyar ügy, a társadalmi vita, amelynek időszerűségét Magyarország hivatalos politikai retorikája is jelzi, a 2010 óta egyre erősödő újnacionalizmusok globális tendenciájáról is lerántja a leplet. Ez volt az az év, amikor az Orbán által vezetett nacionalista-konzervatív párt uralomra került. Hasonló erők bukkantak fel Oroszországtól az Egyesült Államokig, Törökországtól a Brexit utáni Nagy-Britanniáig. Ezek mind ugyanazt az ideológiai mintát követik, amely az egységet a kirekesztés árán kívánja megteremteni, s amely végül egy „konzervatív forradalomban” csúcsosodik ki, és végső soron egy új „fasiszta internacionáléba” torkollik” A nemzetépítésről: Budapest, Magyarország – András Edit beszélgetése KissPál Szabolccsal.

A Revolver Press és az Edith-Russ-Haus für Media Art, Oldenburg által a kolozsvári tranzit.ro-val együttműködésben kiadott A műhegyektől a politikai vallásig (magyar trilógia) című könyvet Molnár Edit és Kékesi Zoltán szerkesztették.
A kötetet, mely KissPál Szabolcs hasonló című projektjéhez kapcsolódik, maga a szerző ismerteti. A bemutatót követően egy nyilvános vitára kerül sor, amely a konstruált identitások, a nacionalizmushoz és etnicizmushoz kötödő újkori mitológiák, az orbánista politika magyarországi térnyerését valamint általában az újjáéledő nacionalizmus politikai színrelépését és annak társadalmi hatását érinti.

Meghívottak:
Parászka Boróka – újságíró, szerkesztő, a Marosvásárhelyi Rádió kutató-riportere, az etnikai konfliktusok és emberi jogok szakértője

Dana Domsodi – filozófus, a bukaresti NEC ösztöndíjasa, a BBTE Szociológia Kar tanára

Florin Poenaru – antropológus, a CriticAtac szerkesztője, a Locuri comune: clasă, anticomunism, stânga (Tact, 2017) szerzője

Szigeti Attila – filozófus, az UBB adjunktusa, a „Kellék” filozófiai folyóirat és „a szem” irodalmi és társadalomkritikai portál szerkesztője.

KissPál Szabolcs (1967) Marosvásárhelyen született, 1993 óta Budapesten él. Művészetének fókuszában az új médiumok, vizuális művészetek és társadalmi problémák metszésterülete áll. Változatos médiumokban készített művei számos nemzetközi kiállításon szerepeltek (Velencei Biennálé, ISCP – New York, Stedelijk Museum – Amsterdam, Médiaművészeti Biennálé – Seoul, stb) és több kortársművészeti múzeumban, illetve gyűjteményben fellelhetők (Budapest, Bukarest, Párizs, Wroclav).
Az utóbbi években több aktivista csoport alapításában és tevékenységében vállalt szerepet (Szabad Művészek, Eleven Emlékmű, Harmadik Szektor), és magyar, illetve külföldi egyetemeken tanított. Jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékén docens.

További információ:
attila.tordai@tranzit.org
mobile:(+4) 0745182672
office: (+4) 0364148968
www.tranzit.org
http://ro.tranzit.org/en

A tranzit.ro fő partnere az ERSTE Alapítvány
————————————————————————

ARTMAP

You can still attend